krok 5 Naruszenie ustaleń i praw

..jak reagować?

 1. W jaki sposób reagować w przypadku niedotrzymywania wcześniejszych ustaleń?
 2. W jaki sposób dzielić się opinią o przykrych wydarzeniach, szanując zasady prywatności oraz unikając posądzenia o pomówienie?
 3. “Mleko się rozlało” – czyli spotkało Cię coś bardzo naruszającego Twoją cielesność i /lub psychikę (szantaż) – zgłoszenie na policję, droga prawna – kilka ważnych informacji.
 4. Jak reagować, gdy po spotkaniu nie masz ochoty na kontynuację znajomości, a ktoś Cię nęka telefonami, SMS-ami, mailami – czy to już stalking?
 5. Co zrobić, gdy ktoś wykorzysta Twoje zdjęcie czy też dane zamieszczone w profilu – choćby po to, by podszyć się pod Ciebie?
 6. Jak reagować, gdy ktoś Cię oczernia, rozpowszechnia fałszywe informacje na Twój temat?
 7. Podstawy prawne

I. W jaki sposób reagować w przypadku niedotrzymywania wcześniejszych ustaleń?

 1. W czasie sesji wskazane jest użycie słowa bezpieczeństwa w przypadku naruszenia wcześniej wyznaczonych granic lub pojawienia się sytuacji, która powoduje, że przestajesz czuć się bezpiecznie.
 2. W przypadku naruszenia któregokolwiek z wcześniejszych ustaleń należy reagować od razu, czyli w chwili naruszenia ustalonych zasad.
  1. Rekomendowaną reakcją jest wyraźne powiedzenie zdecydowanym głosem zdania: “Na takie… się nie umawialiśmy. Łamiesz nasze wcześniejsze ustalenia. Nie będę brała/brał w tym udziału”.
  2. W przypadku przerwania sesji powinnaś/powinieneś wyjaśnić, dlaczego tak postąpiłaś/postąpiłeś. Jeśli miało miejsce naruszenie ustaleń, to należy to wyraźnie zasygnalizować.
  3. W przypadku, kiedy osoba dominująca bagatelizuje Twoje sugestie i wcześniejsze ustalenia, może to być powód do przerwania sesji.
 3. Jeżeli sesja nie została przerwana, a w czasie jej trwania zostały naruszone wcześniejsze ustalenia, po jej zakończeniu powinniście przedyskutować jej przebieg i wyjaśnić sporne kwestie. Jeżeli naruszenie ustalonych zasad nie było rażące, wyjaśnienie nie powinno nastręczać problemu. Tym bardziej powinny zostać wyjaśnione wszelkie niedociągnięcia, jeżeli zamierzasz kontynuować znajomość z tą właśnie osobą.
 4. Co może się stać?
  Naruszenie nietykalności osobistej:
  1. lekkie obrażenia ciała:
   • siniaki,
   • zadrapania,
   • drobne rany i otarcia;
  2. ciężkie uszkodzenie ciała:
   • złamania,
   • głębokie rany,
   • uszkodzenia narządów wewnętrznych,
   • inne uszkodzenia, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie przez więcej niż siedem dni;
  3. Zgwałcenie:
   • gwałt waginalny,
   • g. analny,
   • g. oralny.
 5. Większość praktyk klimatycznych dopuszcza wymienione powyżej przypadki jako normalne ślady posesyjne (z wyłączeniem ciężkiego uszkodzenia ciała), jednak trzeba pamiętać, że osoba uległa ma prawo oczekiwać od dominującego partnera poszanowania jej granic. I tak na przykład niektóre osoby uległe, z racji wykonywanego zawodu, nie mogą pozwolić sobie na jakiekolwiek widoczne ślady na ciele. Jeśli zostało to zaznaczone podczas ustaleń przedsesyjnych, osoba dominująca jest zobowiązania do stosowania takich praktyk, które nie zostawią śladów.
 6. BDSM jest formą aktwyności seksualnej opartej przede wszystkim na dobrowolnej zgodzie obu partnerów na taką, a nie inną formę tej aktywności. Stąd wszelkiego rodzaju praktyki, w których mamy do czynienia z “przemocą, wiązaniem, zmuszaniem”, są swego rodzaju odgrywaniem umówionych ról, na które wcześniej obie strony wyraziły dobrowolnie zgodę. Słowo/hasło/przedmiot bezpieczeństwa służy zapewnieniu stronie “słabszej i uległej” możliwości szybkiego i zdecydowanego wyjścia z “gry” i powrotu do normalnego stanu relacji sprzed początku sesji. Naruszenie tego prawa stanowi jednocześnie naruszenie zgody uległej strony, jaką wyraziła, decydując się na mocniejsze praktyki BDSM.
 7. Jeżeli osoba uległa użyje hasła bezpieczeństwa, a strona dominująca je zlekceważy, taka praktyka przestaje być zabawą dorosłych osób, a staje się lub bardzo łatwo może stać się przestępstwem. Trzeba mieć tego świadomość. Każda czynność/praktyka stosowana wbrew przyzwoleniu osoby uległej i wbrew wcześniejszym ustaleniom, po użyciu hasła bezpieczeństwa – jest gwałtem i podlega odpowiedzialności karnej. Osoba uległa nie jest niewolnicą/niewolnikiem pozbawioną/pozbawionym praw. Podobnie osoba dominująca nigdy nie stoi ponad prawem, bez względu na to, czy będzie posiadała taką zgodę na piśmie czy w formie ustnej.

II. W jaki sposób dzielić się opinią o przykrych wydarzeniach, szanując zasady prywatności oraz unikając posądzenia o pomówienie?

Omawianie prywatnych zdarzeń z sesji na forum publicznym, bez względu na formę, narusza zaufanie oraz może stanowić pomówienie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na małą skuteczność takiej próby dyscyplinowania naruszeń ustaleń, granic lub w gorszych przypadkach naruszeń nietykalności cielesnej (tu pozostaje zawsze droga prawna [link]).
 1. Jeśli osoba nie stosowała się do ustaleń. Poinformuj osobę, żeby zaprzestała takich praktyk.
  1. Napisz jej to wyraźnie w mailu.
  2. Zachowaj korespondencję dotyczącą ustaleń i ich nieprzestrzegania.
 2. Jeśli osoba naruszyła ustalenia i nietykalność cielesną:
  1. Zrób dokumentację zdjęciową.
  2. W przypadku poważniejszych obrażeń zrób obdukcję i zgłoś sprawę na policję.
 3. W obu tych sytuacjach poinformuj, że w przypadku pytań o opinię dotyczącą tej osoby nie będziesz ujawniać informacji o szczegółach spotkania, jednak odradzisz kontakt realny z tą osobą jako osobą niedotrzymującą ustaleń.
 4. Co warto robić, gdy ktoś inny zapyta się Ciebie o opinię nt. tej osoby, która naruszyła wasze ustalenia:
  1. W przypadku osobistego zapytania o opinię na temat tej osoby – ogólnie odradzić spotkanie BEZ PODAWANIA SZCZEGÓŁÓW – chodzi o szanowanie prywatności, brak dowodów, uniknięcie oskarżeń o pomówienie przy jednoczesnym jasnym wyrażeniu, że osoba nie dotrzymuje ustaleń:
   wystarczy proste zdanie: “Podczas spotkania z tą osobą nie zostały dotrzymane wcześniejsze ustalenia” i stwierdzenie: “To jest moja osobista opinia. Nie chcę mówić o szczegółach. Podejmij swoją decyzję samodzielnie”.
  2. Napisać opowiadanie, w którym po zmianie pewnych szczegółów i bez podawania elementów pozwalających na identyfikację konkretnej osoby można łatwo przekazać “negatywny” wydźwięk zdarzeń oraz – swego rodzaju – ostrzeżenie.
 5. Czego nie warto robić, gdy ktoś inny zapyta się Ciebie o opinię nt. tej osoby, która naruszyła wasze ustalenia.
  1. Pisać negatywnych oskarżeń na forach pod adresem tej osoby.
  2. Opowiadać w kontaktach bezpośredniech na temat wydarzeń ze wskazaniem personalnym tej osoby.
 6. Opisując takie zdarzenie, stawiamy swoje słowo przeciw słowu drugiej osoby. Stąd rekomendowana jest forma informowania o niestosowaniu się strony dominującej do ustalonych zasad w tym wybranym wypadku. Nie warto formułować na temat tej osoby ogólnych sądów. Pamiętaj: zawsze trudno jest udowodnić osobom trzecim, że zostały naruszone ustalenia i doszło do przekroczenia granic.
 7. Panuje błędne przekonanie, że to strona dominująca ma zawsze rację. Wynika ono z prostego pomylenia granic BDSM z granicami obowiązującego prawa. Prawo jest nadrzędne. Tak, więc Dominujący ma zawsze rację w czasie sesji do momentu użycia słowa/hasła/przedmiotu bezpieczeństwa. Dopiero ponowne rozpoczęcie sesji umożliwia powrócenie do konwencji posłuszeństwa.
 8. Wskazane jest zachowanie wszelkich archiwów rozmów, tym bardziej tych, w których ustalamy nasze granice. Rekomendowane jest wykonanie zdjęć w przypadku trwałych śladów.
 9. Jeżeli wcześniej miałaś/miałeś ustalony telefon do zaufanej osoby, po zakończeniu sesji (po wyjściu z pokoju, opuszczeniu hotelu – ważna jest godzina połączenia) powinnaś/powinieneś zadzwonić do tej osoby i streścić jej przebieg spotkania (pod warunkiem, że jest to osoba znająca nasze preferencje).
  Pamiętaj:
 • Najlepszą bronią jest rozsądek. Zwłaszcza przed sesją.

III. “Mleko się rozlało” – czyli spotkało Cię coś bardzo naruszającego Twoją cielesność – zgłoszenie na policję, droga prawna – kilka ważnych informacji.

Co zrobić, jeśli doznałaś/doznałeś uszczerbku na zdrowiu w sposób znacznie przekraczający ustalone przez Ciebie granice?
 1. Wybór drogi pozostaje w gestii osoby pokrzywdzonej. Może, a w niektórych przypadkach powinna, być to droga prawna.
 2. Bez względu na to, co postanowisz w tej kwestii, dobrze jest przygotować odpowiednie materiały w postaci zdjęć i dokumentacji lekarskiej.
  1. Świadkowie
   Dobrze jest mieć zaufaną osobę, do której zadzwonisz przed sesją, czasem nawet w trakcie. Osoba taka, w przypadku, gdy spotka Cię coś bardzo nieprzyjemnego i zdecydujesz się na drogę prawną, będzie Twoim świadkiem. Potwierdzi Twoje spotkanie, rozmowy telefoniczne. Do tego masz wykaz rozmów wykonanych z Twojego numeru telefonu, który powinien pokrywać się z rozmowami z zaufaną osobą. Jeżeli masz umówiony sygnał, który informuje Twojego przyjaciela, że dzieje się coś niepokojącego, to on może, a nawet powinien, zawiadomić policję. W przypadkach, kiedy decydujesz się na drogę prawną, wielkie znaczenie ma zachowana przez Ciebie korespondencja dotycząca wyznaczonych przez Ciebie nieprzekraczalnych granic.
  2. Dokumentacja lekarska
   W przypadku zaistnienia obrażeń ciała wykraczających poza ustalenia pierwszym krokiem powinno być udanie się do wyznaczonego gabinetu celem wykonania obdukcji. Powinna być ona doraźnym zaświadczeniem o zaistnieniu faktu uszkodzenia ciała. Dlatego należy ją zrobić zaraz po zajściu. Robienie obdukcji nie obliguje do podejmowania działań prawnych. Zazwyczaj potwierdza ona, między innymi, fakt odniesienia przez ofiarę lekkich obrażeń ciała, skutkujących jego dysfunkcją na okres poniżej siedmiu dni, a występek taki jest ścigany z oskarżenia prywatnego. Daje to okazję organom ścigania, a potem sądowi rozpoznającemu sprawę prywatnoskargową do niedostrzeżenia przestępstwa fizycznego znęcania się i sprowadzenia ofiary do bycia jednorazowym obiektem przestępstwa lekkiego pobicia lub naruszenia nietykalności cielesnej.
   W sytuacji, gdy ofiara zostanie pobita, winna udać się do lekarza po obdukcję, a następnie leczyć się ze skutków pobicia. W stosownym czasie (po zainicjowaniu postępowania prawnego) wskazać należy tylko prokuratorowi lub sądowi, gdzie znajduje się dokumentacja lekarska i zawnioskować o jej uzyskanie przez podmiot prowadzący postępowanie. Dla sądu zupełnie czym innym jest lakoniczna treść obdukcji, a czym innym obszerna historia choroby – dokumentacja leczenia się ofiary po pobiciu.
  3. Zdjęcia
   Dowód ten jest bardzo przydatny dla udokumentowania obrażeń ciała osoby pobitej (w przypadku siniaków doradzamy robienie zdjęć w ciągu kilku dni, tak aby prześledzić kolejne etapy stanu obrażeń).

IV. Jak reagować, gdy po spotkaniu nie masz ochoty na kontynuację znajomości, a ktoś Cię nęka telefonami, SMS-ami, mailami – czy to już stalking?

Nienaruszalnym prawem każdego człowieka jest prawo do prywatności.
 1. Jeżeli po spotkaniu ustaliliśmy wspólnie, że nie mamy ochoty na kontynuowanie znajomości, druga strona powinna to uszanować.
 2. Jeżeli jesteś nękana/nękany poprzez telefony, SMS-y, e-maile czy nachodzona/nachodzony fizycznie, możemy mówić o stalkingu. Określenie „stalking” rozumiane jest jako:
  1. złośliwe i powtarzające się nagabywanie;
  2. naprzykrzanie się, które wywołać może u innej osoby poczucie zagrożenia;
   obejmuje ono:
   • zachowania polegające na obsesyjnym śledzeniu,
   • obserwowaniu,
   • kontaktowaniu się z inną osobą wbrew jej woli,
   • co prowadzi do wzbudzenia w tej osobie strachu o swoje bezpieczeństwo;
 3. W chwili obecnej są już regulacje prawne, które pozwolą bronić się przed naprzykrzającym się osobnikiem.

V. Co zrobić, gdy ktoś wykorzysta Twoje zdjęcie czy też dane zamieszczone w profilu – choćby po to, by podszyć się pod Ciebie?

 1. Jeżeli ktokolwiek wykorzystuje zdjęcia i dane zawarte w profilu lub innych ogólnie dostępnych miejscach, zrobione osobiście lub przez osoby trzecie, aby podszyć się pod daną osobę i wyrządzić jej krzywdę materialną lub osobistą, podlega karze ograniczenia wolności do lat 3 z art. 190a Kk § 2.
 2. Masz pełne prawo dochodzić swoich praw na drodze prawnej. Pamiętaj jednak, że musisz się liczyć z konsekwencją wyjawienia swoich preferencji seksualnych. Prawnika obowiązuje dyskrecja zawodowa. Jednak upublicznienie naruszenia Twojej prywatności może wiązać się z próbą zaszkodzenia Ci w każdy możliwy sposób. Jeśli zdecydujesz się na drogę prawną, warto pomyśleć o uprzedzeniu najbliższych osób o tym, co może je czekać w najbliższym czasie.

VI. Jak reagować, gdy ktoś Cię oczernia, rozpowszechnia fałszywe informacje na Twój temat?

 1. Może zdarzyć się tak, że osoba uległa będzie szantażowana tym, co odbywało się w czasie trwania sesji. Szantażowi lub pomówieniu może ulec również osoba dominująca. Co wtedy? Czym są szantaż, pomówienie, zniesławienie?
  1. Szantaż:
   Przestępstwo przeciwko wolności, polegające na próbie zmuszenia osoby do określonego działania lub zaniechania działania pod groźbą bezprawną zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, częściowo lub w pełni prawdziwych informacji, których ujawnienie byłoby w opinii szantażującego dużą dolegliwością dla ofiary.
   Według polskiego prawa karnego, na definicję groźby bezprawnej składa się między innymi groźba rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub osoby jemu najbliższej, przy czym nie jest ważne, czy sama "wiadomość" jest prawdziwa, czy nie. Za szantaż jest przewidziana kara pozbawienia wolności do lat 3 (art. 191 § 1. Kk).
  2. Pomówienie (zniesławienie, oszczerstwo):
   Występek polegający na pomówieniu innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania. Zagrożony karą grzywny lub ograniczenia wolności (art. 212 § 1. Kk).
  3. Zniewaga:
   Występek polegający na znieważaniu innej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła.
   Znieważyć można:
   • Słowem (ubliżanie).
   • Pismem.
   • Czynem – poprzez inne obraźliwe zachowanie.
  4. Tym samym działaniem można dopuścić się również zniesławienia (pomówienia).
   Sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do 1 roku, jeżeli znieważa inną osobę za pomocą środków masowego przekazu, m.in. Internetu (art. 216 § 2. Kk)
 2. Jak zgromadzić dowody?
  1. Jeżeli zostałaś/zostałeś pomówiona/pomówiony o rzeczy nieprawdziwej, zniesławiona/zniesławiony słowem, a wszystko to odbyło się to w Internecie, na forum, do którego ma dostęp pewna liczba osób, dobrym zwyczajem jest zrobienie print screena rozmowy lub wpisu, który godzi w Twoje dobre imię. Sugerujemy takie rozwiązanie ze względu na to, że autor wpisu może go usunąć lub może on zostać skasowany przez Administratora.
  2. Zaistniałą sytuację należy zgłosić do Administratora strony lub serwisu. Na większości forów istnieje bezpośredni link przy kontrowersyjnej wypowiedzi.
  3. Od Administratora możesz żądać usunięcia wpisów, które szkodzą Twojemu wizerunkowi i dobremu imieniu. Ma na to trzy dni.
  4. W razie niedotrzymania terminu, masz podstawę do wszczęcia postępowania również przeciwko Administratorowi.
  5. Od sprawcy wpisu możemy zażądać usunięcia notatki oraz publicznych przeprosin.
  6. W przypadku braku odpowiedzi możesz poinformować go o rozpoczęciu drogi prawnej.

Podstawy prawne:


Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu:
 • art. 156 Kk – ciężki uszczerbek na zdrowiu
 • art. 157 Kk – naruszenie czynności i rozstrój zdrowia do dni siedmiu
Przestępstwa przeciwko wolności:
 • art.189 Kk – pozbawienie wolności
 • art. 190 Kk – groźba popełnienia przestępstwa
 • art. 190a Kk – stalking
 • art. 191 Kk – przemoc i zmuszanie do określonych zachowań
Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
 • art. 197–199 Kk – zgwałcenie
Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
 • art. 207 Kk – znęcanie się nad najbliższą osobą pozostającą w zależności
Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
 • art. 212 Kk – pomówienie
 • art. 216 Kk – znieważenie
 • art. 217 Kk – naruszenie nietykalności cielesnej